CharacterIX professional iş, şəxsi inkişaf və təhsil həyatında istifadə edilən; özünəməxsusluğu ilə seçilən, analitik hesabatlı şəxsiyyət inventarizasiyasıdır.

Şəxslərin insani xüsusiyyətlərini, imkan və potensialını, bunları şəxsi və sosial həyatlarında necə və hansı şəkildə icra etdiklərini, bacarıqlarını, rahat vəstressli hallarda necə davrandığını göstərən analitik hesabat sistemidir.

CharacterIX, Enneagram metodologiyasına əsaslanan yeni nəsil şəxsiyyət inventarıdır. İntellektual işçi alqoritmi ilə fərdlərin duyğularını, düşüncələrini və davranışlarını nəzərə alaraq və onların bacarıqlarını ən yüksək səviyyədə həyata keçirməklə analitik nəticələr əldə edir.

Enneagram nədir?

Enneagram; Yunan dilində enne (doqquz) və qram (nöqtə) sözlərinin birləşməsi ilə formalaşmış “doqquz nöqtə” deməkdirvə fərqli şəxsiyyət növlərini əks etdirən güclü, realist, dəqiq və dinamik bir sistemdir.

1950-ci ildə psixoloq Oscar Ichazo və 1960-cı ildə psixiatr Claudio Naranjo ilə qədim dünyagörünüşünə əsaslanan Enneagramın ilk elmi tədqiqatları başladı. Daha sonra, ABŞ-da aparılan araşdırmalarla son dövrlərə qədər gəlib çıxmışdır.

Enneagram ilə əlaqədar xarici qaynaqlar;

Fərdlərin davranış nümunələrini, imkan və potensialını, hadisələrə münasibətlərini və davranışlarını təhlil edən və fərdi tiplərini aşkar edən dünyanın ən tanınmış metodologiyalarından biridir. Doqquz xarakter modelinə əsaslanaraq, onun potensialını necə və hansı dərəcədə istifadə etdiyini, onun fitri istedadını və stress altında davranış nümunələrini dəqiqliklə ortaya çıxardır.

Enneagram, siyasətdən ünsiyyətə, ilahiyyatdan reklamlara, insan resurslarından ssenariyə, satışdan məhkəmə təcrübələrinə, psixoloji tədqiqatlardan aktyorluq seçiminə, uşaq təhsilindən ailə məsləhətinə qədər geniş şəkildə istifadə olunur.

Enneagram, dünyanın məşhur universitetlərindən olan Stanford Universiteti M.B.A. və Harvard Universiteti Hüquq fakültəsində tədris edilməkdədir. Başda ABŞ olmaqla, dünyanın bir çox universitetinin biznes, psixologiya, tibb və təhsil şöbələrində tədris olunur.

Əpl (apple), Motorola, Quql (google) və bir çoxşirkətlərinkadr seçimində və marketinq sahəsində dünyanın ən qabaqcıl şirkətləri enneagram metodunu istifadə edir. Mübahisələrin idarə edilməsində, enneagram şirkətlər tərəfindənuğurlu bir metodkimi istifadə edilən əsas qaynaqdır.

İstehsallarımız.

CHARACTERİX FƏRDƏ BUNLARI QAZANDIRIR;

Öz şəxsiyyətimiz haqqında məlumat sahibi olmaq və özümüzü inkişaf etdirmək,

* Hərəkət və davranışlarımızın əsas səbəblərini təhlil etmək,

* İş və şəxsi həyatımızda qarşımızdakıları anlayaraq daha sağlam və daha keyfiyyətli əlaqələri inkişaf etdirmək,

* Problemləri həll etmək üçün inkişaf etdirdiyimiz səhv və faydasız strategiyadan qurtulmaq,

* Özümüz də bilmədən içimizdə boğduğumuz psixoloji sərhədləri və riskləri görmək və bunların öhdəsindən gəlmək,

Fərqli şəxsiyyət strukturları olan insanları başa düşmək və impatiya qurmaq,

İnsan münasibətlərinin müxtəlif dinamikasını dərk etmək və başa düşmək,

* Ünsiyyət və əlaqə qurmaq bacarığı

* İnsanları ümumiləşdirməməmk və tanımadan onlar haqqındayanlış fikir yürütməmək

* Ən təbii halımızı görmək və yaşadığımız müddət ərzindəqazandığımız yanlış davranışlardan qurtulmaq,

* Öz psixoloji bazasını tanıma və aşkar etmək,

Qısaca;

* Risk və məhdudiyyətlərimizdən xəbərdar olmaq

* Müxtəlif temperament növlərindəkiinsanları başa düşmək və impatiya qurmaq,

İnsan əlaqələrinin dinamikasını qavramaq

* Əlaqə və ünsiyyət bacarıqlarımızı inkişaf etdirmək

* Motivasiya və performansımızı artırmaq

* Risklərimizi azaltmaq və idarə etmək

imkanı təmin edir.

İŞ HƏYATINDAKI FAYDALARI

Enneagram, kifayət qədər müşahidə və təhlil edildiyi zaman effektiv və praktik olan,hərtərəfli və dərin bir metodologiyadır. İş həyatında fərdlərin özlərini daha yaxşı tanıması, problemləri və qaynağını müəyyənləşdirməsi, problemləri öncədən müəyyən etmək və zəruri hallarda həll yollarıüçün “ortaq bir nöqtə və perspektiv” tapmasına imkan verir.

İnsanlara (insan resursları, komanda rəhbərləri, idarəçilər) problemləri müəyyən etməyə və həll etməyə kömək edir. Müxtəlif insanların rəhbərliyində məsul şəxslərin məlumatlılığını artırmaqla onları daha münasib bir yanaşma əldə etməyə imkan verir. Hər növ Enneagram fərqini nəzərə alaraq motivasiya və iş proseslərində qarşılaşdıqları problemlərin həllinə kömək edir.

Enneagram modeli inkişafedən və dinamik bir model olduğundan, “problemli idarəçi” və ya “problemli işçi” anlayışından daha çox “problemli davranışların” meydana gəlməsininn üzərində duraraq insanları mənfi təsirdən azad edir.

Düzgün ünsiyyət haqqında məlumatı təmin edir və bu mövzuda dəstəkləyicitəşəbbüslə çıxış edir. İdarəçilər və qrup liderləri işçilərinin qavrayış səviyyəsini nəzərə alaraq , həqiqətən,ehtiyac duyduqları ünsiyyət dilində anlaşmağa çalışır. Enneagram metodologiyası iləinsan davranışınlarınınəsasını təşkil edən motivasiya və dəyərlər; hər kəs tərəfindən başa düşülən və aydındır.Bu həm şirkət içindəki daxili adaptasiya və inamın güclənməsini, həm də anlaşılmazlıqlar və münaqişələrin minimuma endirilməsini təmin edəcəkdir.

Digər metodlardanfərqli olaraq, statik deyil, dinamik və inkişafa açıq olduğuna görə transformasiyaya yol açır. CHARACTERIX, mövcud vəziyyətə aydınlıq gətirir və eyni zamanda inkişaf və transformasiya üçün imkanlar təklif edir, eyni nümunələrdən kənara çıxaraq, fərdə fərqli yol göstərir.

Fərdlərin inkişafı üçün xüsusi bir inkişaf planı təklif edir. İşçilərin və idarəçilərin istedadlarını, potensial risk sahələrini və inkişaf imkanlarını göstərməklə, məhsuldarlığı və iş məmnuniyyətini artırmaq üçünyol göstərir.Beləlikə, ümumiləşdirmədənşəxsi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq hər fərdə özünəməxsushəllyolu göstərir.İnsanlar rahat olduqlarında və yastres faktorlari ilə mübarizə apara bilmədiklərindəonların münasibətlərini aydınlaşdırmaqla insanlara mümkün qədər həssas yanaşmağa imkan verir.

LİDERLİK

Enneagram modeli; İdarəçilərin özlərini və komanda yoldaşlarını anlamaq və insanlara rəhbərlik etmək üçün çox təsirli bir vasitədir. Enneagram; İdarəçilərin fərdi istedad və bacarıqlarınınəzərə alaraq, münasib liderlik metoduilə komanda yoldaşlarının potansialınıortaya çıxararaq, qarşılıqlı ziddiyyətli sahələri tanıyaraqliderlik bacarıqlarını inkişaf etdirir.

İŞƏ GÖTÜRMƏK VƏ MOTİVASİYANI QORUMAQ

Potensiallı, işə uyğun olan işçiləri işə cəlb etmək, işçiləri düzgün şəkildə motivasiya etmək üçüntəkliflər verir.

KOMANDA YARATMAQ

Müvafiq komanda lideri və komanda üzvləriniseçmək imkanı verir. Komandanın iş prosesində dinamikasını təyin edir. Komanda üzvlərinin istedad və bacarıqlarını, sərhədlərininəzərə alaraq daha realist və çevik idarəetmə üsulunu tətbiq etmək imkanı verir. Komanda rəhbəri və üzvlərinin bir-birlərini daha yaxşı başa düşməsinə və bir-birilərinə daha obyektiv, həll yönümlü yanaşmasına imkan verir.

DÜZGÜN VƏ FƏRQLİ ÜNSİYƏT

Fərdlərin hər birinin özünəməxsusluğununəzərə alaraq qarşısındakına uyğun bir ünsiyyət dili seçmək.

İXTİLAFLARINİDARƏ EDİLMƏSİ

İş mühitində insanların xarakterfərqləri , fərqli qavrayışları və ünsiyyət üslubları ixtilaflara gətirib çıxarır. Enneagram, fərqli qavrayış və ünsiyyət üslubları ilə ortaya çıxan ixtilaflarınreal şəkildə idarə edilməsini təmin edir və fərqlilikləri zənginləşdirmə imkanı verir.